รวมข้อมูล "แพทย์อินเตอร์" และการรับเข้าผ่านโครงการความถนัดด้านภาษาอังกฤษ

รวมข้อมูล "แพทย์อินเตอร์" และการรับเข้าผ่านโครงการความถนัดด้านภาษาอังกฤษ

รวมข้อมูล "แพทย์อินเตอร์" จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสานฝันน้องๆ ที่อยากเป็นหมอ เน้นหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรภาษาไทยที่รับสมัครผ่านโครงการที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ส่องเกณฑ์ทั่วไปและการใช้คะแนน IELTS ในการยื่นสมัครเรียนที่นี่

เกณฑ์ทั่วไปและคะแนน IELTS

ส่วนมากการสมัครเข้าแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติหรือแพทย์อินเตอร์ รวมถึงหลักสูตรภาษาไทยที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะต้องใช้คะแนน IELTS โดยแต่ละสถาบันก็จะกำหนดขั้นต่ำของคะแนนแตกต่างกันออกไป ซึ่งทางเราได้รวบรวมมาให้แล้ว รวมถึงเกณฑ์ทั่วไปนอกจากคะแนน IELTS ดังนี้  

 

 

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรภาษาไทย)

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเปิดรับสมัครสอบแพทย์รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งจะต้องใช้คะแนน IELTS ประกอบการสมัคร แม้จะเป็นหลักสูตรภาษาไทย แต่ก็จะต้องมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่น 

 1. มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร 3.50 ขึ้นไป 
 2. ผลคะแนน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ 
 • มีคะแนนแต่ละรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลายทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละรายวิชา 3.5 ขึ้นไป 
 • หรือ มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics โดยแต่ละวิชา A ขึ้นไป 
 • หรือ มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics level 2 หรือ Physics โดยแต่ละวิชา 700 คะแนนขึ้นไป 
 • หรือ มีผลการสอบ IB Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry หรือ Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา 6 ขึ้นไป ร่วมกับ (ค) Mathematics - Standard level (not included Mathematics Studies) 6 ขึ้นไป หรือ Mathematics-Higher level 5 ขึ้นไป

 

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรพ.บ. - วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในชื่อหลักสูตรพ.บ. - วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ซึ่งเป็นโครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดอยู่ในหมวดของแพทย์อินเตอร์ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 7 ปี ผู้เรียนจะได้รับ 2 ปริญญา โดยผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป 

คุณสมบัติอื่น 

 1. มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร 3.50 ขึ้นไป 
 2. ผลคะแนน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ 
 • มีคะแนนแต่ละรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลายทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละรายวิชา 3.5 ขึ้นไป 
 • หรือ มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics โดยแต่ละวิชา A ขึ้นไป 
 • หรือ มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics level 2 หรือ Physics โดยแต่ละวิชา 700 คะแนนขึ้นไป 
 • หรือ มีผลการสอบ IB Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry หรือ Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา 6 ขึ้นไป ร่วมกับ (ค) Mathematics - Standard level (not included Mathematics Studies) 6 ขึ้นไป หรือ Mathematics-Higher level 5 ขึ้นไป

 

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทยศาสตร์ - การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)

จัดไปกับแพทย์อินเตอร์อีกหนึ่งหลักสูตร เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกิดขึ้นจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำหลักสูตรร่วม “แพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต” เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ด้านสาธารณสุขในสังคม โดยมุ่งหวังผลิตแพทย์นักบริหารที่มีภาวะผู้นำและมีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการในระดับสากล ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของสังคมไทยได้ กำหนดเกณฑ์คะแนน IELTS ขั้นต่ำเอาไว้ที่ 6.5 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติอื่น

 • ผลการศึกษามีคะแนนสะสมเฉลี่ย > 3.50
 • ผลคะแนนการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) > 12.0

 

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ เป็นหนึ่งในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบแพทย์ที่ใช้คะแนน IELTS ในรอบที่ 2 หรือรอบโควตา (Quota) ภายใต้โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ กำหนดเกณฑ์การใช้คะแนน IELTS 7.0 ขึ้นไป 

คุณสมบัติอื่น 

1.ผลคะแนน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ 

 • ผลการสอบในระดับ AS หรือ A Level โดยใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Chemistry และ Mathemetics หรือ Physics จะต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชามากกว่าหรือเท่ากับ A
 • ผลการสอบ IB ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Chemistry ในระดับ Higher Level โดยมีคะแนนแต่ละรายวิชา ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 6 และ Mathemetics ในระดับ Standard Level โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6
 • ผลการสอบ SAT II ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology-M Chemistry และ Mathemetics Level 2 หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนแต่ละวิชา 700 ขึ้นไป

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรภาษาไทย)

ในรอบการรรับสมัครสอบแพทย์รอบที่ 2 หรือรอบโควตา (Quota) จะมีโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่เปิดรับสมัคร ซึ่งต้องใช้คะแนน IELTS เป็นองค์ประกอบการในการสมัคร โดยต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

หนึ่งในหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ กับคณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้กำหนดเกณฑ์คะแนน IELTS ขั้นต่ำเอาไว้ที่ 6.5 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาไทย)

การรับสมัครสอบแพทย์รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อเข้าเรียนแพทย์ในโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ โดยกำหนดเกณฑ์การใช้คะแนน IELTS อยู่ที่ 7.0 ขึ้นไป 

คุณสมบัติอื่น

 • เกรดเฉลี่ยสะสม ม.4-6 (5 เทอม) หรือ Grade 10-12 หรือ Year 11-13 ต้องมีระดับ 3.5 ขึ้นไป

โครงการร่วมมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร การสมัครในโครงการนี้ จะต้องใช้คะแนน IELTS 7.0 ขึ้นไป
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าเรียนแพทย์ด้วยคะแนน IELTS เช่นกัน โดยจะเปิดรับสมัครในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ ) กำหนดเกณฑ์การใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)

สำหรับทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) เปิดรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 3 เป็นหลักสูตร 6 ปี โดยจะต้องมีคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป   

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่เปิดรับสมัครสอบแพทย์ด้วยคะแนน IELTS โดยจะเปิดรับในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผู้สมัครต้องมีคะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป จึงจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับข้อกำหนด 

คุณสมบัติอื่น

 1. เกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นม.4-5 รวมกันทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยไปกว่า 3.00 
 2. IELTS (Academic) = 5.0 ขึ้นไป 
 3. ผลสอบ BMAT Part 1 และ Part 2 รวมกันเฉลี่ย 4.5 ขึ้นไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรนานาชาติ)

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นเภสัชกร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ นั้นจะต้องใช้คะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป 


 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาษาไทย)

อันนี้อาจไม่ใช่แพทย์อินเตอร์ แต่เป็นโครงการความถนัดภาษาอังกฤษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าเรียนแพทย์ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กำหนดให้ต้องใช้คะแนน IELTS แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป และโครงการเรียนดีโอลิมปิก มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป 

คุณสมบัติอื่น

 1. GPA ม.4 = 3.5 ขึ้นไป 
 2. GPA ม.5 = 3.5 ขึ้นไป
 3. เกรดรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต อังกฤษ ม.4 = 3.5 ขึ้นไป 
 4. เกรดรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต อังกฤษ ม.5 = 3.5 ขึ้นไป 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาษาไทย)

เช่นกันสำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าเรียนทันตแพทย์แพทย์ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งต้องใช้คะแนน IELTS แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป และโครงการหมอฟันคนดี มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป 

คุณสมบัติอื่น

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75

 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดเรื่องของการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีคะแนน IELTS เป็นองค์ประกอบการในการสมัคร ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปตามข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้างต้น น้องๆ คนไหนสนใจอยากเรียนแพทย์ เพื่อมีความประสงค์ที่จะสอบแพทย์ แนะนำว่าการสอบ IELTS เพื่อให้มีคะแนนติดตัวไว้ ก็เป็นใบเบิกทางที่น่าสนใจไม่น้อย

ตารางแสดงข้อมูลแบบสรุป

สถาบัน IELTS ขั้นต่ำ รอบการสมัครที่ใช้คะแนน IELTS
แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 6.5 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 6.0 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7.0 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6.5 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แพทยศาสตร์รามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7.0 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.0 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.5 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่าย (ขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. Portfolio (กรณีสมัครรอบที่ 1)
 5. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา
 6. เอกสารแสดงผลการเรียน
 7. ใบคะแนน IELTS
 8. อื่นๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม

 

คะแนน IELTS คืออะไร?

คะแนน IELTS มาจากการสอบวัดระดับทักษะทางภาษา โดยจะวัดทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน (Listening, Speaking, Reading และ Writing) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังพบว่าได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากการใช้เพื่อศึกษาต่อ ยังสามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้อีกด้วย

 

ประโยชน์ของคะแนน IELTS

โดยส่วนมากการใช้คะแนน IELTS มักมีจุดประสงค์สำคัญคือการยื่นเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะการยื่นเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยเองก็มีหลายสถาบันกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับคะแนน IELTS เอาไว้เช่นกัน โดยเฉพาะการศึกษาต่อภาคอินเตอร์ แต่นอกนั้นยังพบว่าภาคการศึกษาปกติ บางคณะก็กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน IELTS เอาไว้ อย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์ ที่ทางบทความรวบรวมเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละสถาบันมาฝากในครั้งนี้ 

หลักสูตรแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) สำหรับคนจบตรี เรียนต่อหมอ

 

นอกจากการสมัครเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (แพทย์อินเตอร์) ในระดับปริญญาตรี สำหรับคนจบ ม.6 แล้ว บางแห่งยังเปิดรับคนจบปริญญาตรี (สาขาอื่น) ให้สามารถเรียนต่อแพทย์อินเตอร์ได้ ดังต่อไปนี้

 

 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คณะที่เปิดรับคนจบป.ตรี ได้แก่ 

 • คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 • หลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนรับ 40 คน/ปี (อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 1,000 บาท 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 • มีคะแนน IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • มีคะแนน MCAT โดยสามารถใช้คะแนนสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 • หลักสูตร 6 ปี

 • จำนวนรับ 3 คน/ปี (อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษาของไทย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองในปีการศึกษา 2563
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 5.5
 • เป็นผู้มีใบรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์ หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการอนุมัติจากสัตวแพทยสภา หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีใบมาตรฐานฟาร์ม และอยู่ภายใต้กสารควบคุมของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวนอย่างน้อย 100 ชั่วโมง (นับถึงวันสมัคร)
 • มี Portfolio ด้านวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ หรือความสามารถพิเศษ
 • เป็นผู้มีความเมตตาต่อสัตว์ สุขภาพดี เนื่องจากต้องฝึกงานภาคสนามและคลินิกปฏิบัติ
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

 

เอกสารที่ใช้

 • ใบสมัครที่มีรูปถ่าย
 • เอกสารประกอบการสมัคร ที่มีการกรอกรายละเอียดครบถ้วน ดาวน์โหลดได้ที่
 • สำเนา Transcripts ที่มี GPAX ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ใบคะแนน IELTS (Academic) ที่ไม่ต่ำกว่า 5.5
 • ใบรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์/โรงพยาบาลสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวนอย่างน้อย 100 ชั่วโมง (นับถึงวันสมัคร)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • Portfolio จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก)

หัวข้อในการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การพิจารณา และคะแนนขั้นต่ำ 

 • บุคลิกภาพ ทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอด้วยวาจาหัวข้อ “สัตวแพทย์กับการพัฒนาประเทศ” โดยใช้เวลา 5 นาที คิดเป็น 40 คะแนน
 • ทัศนคติต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ คิดเป็น 40 คะแนน
 • ความรู้รอบด้านสัตวแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 10 คะแนน
 • การนำเสนอ Portfolio ในส่วนกิจกรรมอื่นๆ คิดเป็น 10 คะแนน

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 

หมายเหตุ ข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นข้อมูลจากปีการศึกษาล่าสุด (2563) โดยกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีการศึกษา สามารถติดตามข้อมูลอัพเดตได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 

 

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง