ทุนจุฬาอินเตอร์ ค่าเทอมเหยียดล้านก็เรียนไหว ถ้าเก่งจริง

ทุนจุฬาอินเตอร์ ค่าเทอมเหยียดล้านก็เรียนไหว ถ้าเก่งจริง

ทุนจุฬาอินเตอร์ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ใครบางคนได้เรียนภาคอินเตอร์ในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ค่าเทอมแสนแพงและอาจเหยียดล้านในบางคณะ แต่การเรียนภาคอินเตอร์ก็มีข้อดีหลายอย่าง โดยเฉพาะข้อดีต่อการทำงานในอนาคต และสำหรับบางคนที่อาจจะมีต้นทุนไม่เพียงพอ แต่ถ้าเก่งจริงทางมหาวิทยาลัยก็มีทุนสนับสนุนให้ หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเรียนอินเตอร์จุฬาก็สามารถขอทุนได้เหมือนกัน มีทั้งทุนจากทางคณะ และทุนมหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งนี้ทางบทความก็ได้รวบรวมเอารายละเอียดมาฝาก ดังนี้

ทุนจุฬาอินเตอร์ ค่าเทอมเหยียดล้านก็เรียนไหว ถ้าเก่งจริง

 

ทุนจุฬาอินเตอร์ BBA 

ทุนจุฬาอินเตอร์ ISE

ทุนจุฬาอินเตอร์ Commarts

ทุนมหาวิทยาลัย

 

 

 

ทุนจุฬาอินเตอร์ BBA 

 

เริ่มกันที่คณะแรกกับพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สำหรับภาคอินเตอร์หลายคนรู้จักดีในนามว่า BBA จุฬา หลายคนอาจไม่รู้ว่า BBA ก็มีทุนให้ด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งทุนจุฬาอินเตอร์ที่หลายคนอยากได้ รายละเอียดคือ

 

ทุนจุฬาอินเตอร์ BBA ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ

 

หมายเหตุ BBA จุฬา ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาไทยเท่ากับ 251,250 บาท/ปี โดยทุนที่ให้จะให้เฉพาะปีแรกที่เข้าศึกษา สำหรับทุนเทอมถัดไปนักศึกษาจะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะได้ทุน 

 

คุณสมบัติผู้รับทุนจุฬาอินเตอร์ BBA

 

 1. สัญชาติไทย
 2. ตอนสมัครเรียนมี SAT (MATH & ERW) สูงสุด 3 อันดับแรก หรือมีคะแนน 1500 ขึ้นไป
 3. ต้องยื่นความจำนงตอบรับและรายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 
 4. มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่ระบุในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้ในการรับสมัคร
 5. ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรด (GPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อรับทุนในเทอมถัดไป


 

 

ทุนจุฬาอินเตอร์ ISE 

 

ต่อมากับคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์หรือ ISE ซึ่งมีทุนจากคณะให้เช่นกัน หลักๆ เลยทุน ISE จุฬา จะหนักไปทางค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งสำหรับภาคอินเตอร์แล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถือว่าสูงมาก หากได้ทุนก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากทีเดียว


 

ทุนจุฬาอินเตอร์ ISE ครอบคลุมอะไรบ้าง? 

 • ทุน Student’s Academic Excellence นิสิตจะได้รับทุนของหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ เฉพาะภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนและเฉพาะปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเท่านั้น โดยนิสิตจะรับทุนการศึกษาตามประเภทของทุนดังนี้ 
  • ทุนประเภท ISE 100 : ได้รับทุน 100% ของค่าธรรมเนียมพิเศษ
  • ทุนประเภท ISE 50 : ได้รับทุน 50% ของค่าธรรมเนียมพิเศษ

 

 • ทุน Financial Crisis Condition นิสิตจะได้รับทุนของหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ เฉพาะภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนและเฉพาะปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โดยนิสิตจะรับทุนการศึกษาตามประเภทของทุนดังนี้ 
  • ทุนประเภท ISE CR 100 : ได้รับทุน 100% ของค่าธรรมเนียมพิเศษ
  • ทุนประเภท ISE CR 50 : ได้รับทุน 50% ของค่าธรรมเนียมพิเศษ

 

หมายเหตุ ISE จุฬา ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 21,000-25,000 บาท/เทอม (แล้วแต่สาขา) ส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษ 70,000-84,000 บาท/เทอม (แล้วแต่สาขา)

 

คุณสมบัติผู้รับทุนจุฬาอินเตอร์ ISE

 

ทุน Student’s Academic Excellence (สำหรับนักศึกษาใหม่)

 

 1. เป็นนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในไทยหรือต่างประเทศที่เป็นไปตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. เป็นผู้สมัครขอรับการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศรับสมัครของคณะ

 

หมายเหตุ ทุน ISE 100 ต้องเป็นผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 1 ส่วนทุน ISE 50  ต้องเป็นผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 2 


 

ทุน Student’s Academic Excellence (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

 

 1. เป็นนิสิตปัจจุบันชั้นปีที่ 2, 3 และชั้นปีที่ 4 
 2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีถึงดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 สำหรับผู้ขอรับทุน ISE 50 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 สำหรับผู้ขอรับทุน ISE 100
 3. มีความประพฤติดี และยื่นความจำนงที่จะขอรับทุนในภาคการศึกษาต้นในปีการศึกษาที่นิสิตจะขอรับทุน

 

ทุน Financial Crisis Condition

 

 1. เป็นนิสิตปัจจุบันชั้นที่มีเรื่องเดือดร้อนจำเป็นในด้านทุนทรัพย์อย่างเฉียบพลัน  
 2. มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีถึงปานกลาง ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติมาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และยื่นความจำนงที่จะขอรับทุนในภาคการศึกษาที่นิสิตจะขอรับทุน


 

 

ทุนจุฬาอินเตอร์ CommArts

 

อีกหนึ่งภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาก็คือ CommArts หรือนิเทศฯ อินเตอร์ มีทั้งทุนเรียนดีและทุนอุดหนุนการศึกษา 

 

คุณสมบัติผู้รับทุนจุฬาอินเตอร์ CommArts

 

 1. ทุนเรียนดี - ผู้ขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละภาคการศึกษา จำนวน ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนนิสิตในชั้นปีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
 2. ทุนอุดหนุนการศึกษา - ต้องเป็นนิสิตที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ 


 

 

ทุนมหาวิทยาลัย

 

นอกจากทุนจากคณะ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีทุนให้เช่นกัน ซึ่งจัดสรรให้กับนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด ไม่ว่าจะเรียนภาคปกติหรือภาคอินเตอร์ ก็สามารถทำเรื่องขอทุนได้ มีทั้งทุนค่าเล่าเรียน และทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติม นักศึกษาบางรายอาจทำเรื่องขอทุนมหาวิทยาลัยสำหรับค่าเทอมพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และขอทุนจากคณะสำหรับค่าธรรมเนียมพิเศษร่วมด้วย ก็จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนได้อย่างมาก 

 

ทุนจุฬาอินเตอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนภาคอินเตอร์ แม้ส่วนตัวอาจไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอก็สามารถเรียนได้ ที่สำคัญคือต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด ดังนั้นถ้าอยากได้ทุนก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของการทำเกรด และทำคะแนนสอบต่างๆ ให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นเอง

 

สำหรับการสมัครเรียนภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนภาษาอังกฤษสำคัญมาก โดยเฉพาะ CU-TEP ก่อนจะรับทุน ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในเรื่องของการสมัครเข้าศึกษาต่อให้เรียบร้อยก่อน ดังนั้นต้องเตรียมคะแนนให้พร้อมก่อนเป็นอันดับแรก 

 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง