จุฬาอินเตอร์ ข้อมูลสำหรับคนเตรียมสอบเข้ามหาลัย?

จุฬาอินเตอร์ ข้อมูลสำหรับคนเตรียมสอบเข้ามหาลัย?

จุฬาอินเตอร์ เป็นทางเลือกที่อยู่ในความสนใจของใครหลายๆ คน ข้อดีของการเรียนภาคอินเตอร์ คือการได้การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่แค่การสื่อสารทั่วไป แต่เป็นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ดีต่อการศึกษาต่อในอนาคต รวมถึงการต่อยอดในชีวิตการทำงาน และจุฬาก็เป็นสถาบันชั้นนำที่อยู่ในเป้าหมายของใครหลายๆ คน ครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุฬาอินเตอร์ สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาลัยและมีแลพนเรียนต่อโดยเฉพาะ ดังนี้

จุฬาอินเตอร์ ข้อมูลสำหรับคนเตรียมสอบเข้ามหาลัย?

 

จุฬาอินเตอร์ มีสาขาอะไรบ้าง?

 

โดยปกติแล้วสาขายอดนิยมหลายๆ คนจะนึกถึง เศรษฐศาสตร์ (EBA CU) บริหารธุรกิจ (BBA CU) อักษรศาสตร์ (BALAC) แต่นอกจากนี้ก็ยังมีสาขาที่เปิดสอนอีกข้างหลากหลาย ได้แก่ 

 

หลักสูตร

ระดับการศึกษา

คณะ/สังกัด

Aerospace Engineering (AERO)

วิศวกรรมอากาศยาน

ปริญญาตรี

Chula International School of Engineering

Applied Chemistry

เคมีประยุกต์

ปริญญาตรี

Faculty of Science

Architectural Design (INDA)

การออกแบบสถาปัตยกรรม

ปริญญาตรี

Faculty of Architecture

Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)

วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

ปริญญาตรี

Chula International School of Engineering

Biotechnology (BBTech)

เทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาตรี

Faculty of Science

Business Administration (BBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

Chulalongkorn Business School

Communication Design (CommDe)

การออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญาตรี

Faculty of Architecture

Communication Management (COMMARTS)

การจัดการการสื่อสาร

ปริญญาตรี

Faculty of Communication Arts

Economics (EBA)

เศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี

Faculty of Economics

Information and Communication Engineering (ICE)

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ปริญญาตรี

Chula International School of Engineering (ISE)

Language and Culture (BALAC)

ภาษาและวัฒนธรรม

ปริญญาตรี

Faculty of Arts

Nano-Engineering (NANO)

วิศวกรรมนาโน

ปริญญาตรี

Chula International School of Engineering

Politics and Global Studies

การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา

ปริญญาตรี

Faculty of Political Science

Psychological Science (JIPP)

วิทยาศาสตร์จิตวิทยา

ปริญญาตรี

Faculty of Psychology

Robotics and Artificial Intelligence Engineering (RAIE)

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ปริญญาตรี

Chula International School of Engineering


 

Architectural Design (i+mARCH)

การออกแบบสถาปัตยกรรม


 

ปริญญาโท

Faculty of Architecture

Branding and Marketing

ปริญญาโท

Chulalongkorn Business School

Business Administration – MBA l

ปริญญาโท

Chulalongkorn Business School

Business Administration – MBA (Sasin)

บริหารธุรกิจ

ปริญญาโท

Sasin School of Management

Business Administration (Executive)

บริหารธุรกิจ

ปริญญาโท

Sasin School of Management

Business and Managerial Economics (MABE)

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

ปริญญาโท

Faculty of Economics

Business Law

กฎหมายธุรกิจ

ปริญญาโท

Faculty of Law

Clinical Sciences

เวชศาสตร์คลินิก

ปริญญาโท

Faculty of Medicine

Computer Science and Information Technology (CSIT)

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท

Faculty of Science

Cultural Management (MACM)

การจัดการทางวัฒนธรรม

ปริญญาโท

Graduate School

Engineering Management (CUSE)

การจัดการทางวิศวกรรม

ปริญญาโท

Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering

English as an International Language (EIL)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

ปริญญาโท

Graduate School

Environment, Development and Sustainability (EDS)

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน

ปริญญาโท

Graduate School


 

Esthetic Restorative and Implant Dentistry

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

ปริญญาโท

Faculty of Dentistry

European Studies (MAEUS)

ยุโรปศึกษา

ปริญญาโท

Graduate School

Finance (MSF)

การเงิน (ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท

Chulalongkorn Business School

Financial Engineering (MFE)

วิศวกรรมการเงิน (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

ปริญญาโท

Faculty of Commerce and Accountancy

Food and Nutrition

อาหารและโภชนาการ

ปริญญาโท

Faculty of Allied Health Sciences


 

Food Science and Technology

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

ปริญญาโท

Faculty of Science


 

Georesources and Petroleum Engineering

วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม

ปริญญาโท

Faculty of Engineering

Geriatric Dentistry and Special Patients Care

ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท

Faculty of Dentistry

Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)

การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท

Graduate School

Health Development

การพัฒนาสุขภาพ


 

ปริญญาโท

Faculty of Medicine


 

Information Studies

สารสนเทศศึกษา

ปริญญาโท

Faculty of Arts

International Business Management (MM)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญาโท

Chulalongkorn Business School

International Development Studies (MAIDS)

การพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาโท

Faculty of Political Science

Korean Studies

เกาหลีศึกษา

ปริญญาโท

Graduate School

Medical Sciences

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปริญญาโท

Faculty of Medicine

Microbiology and Microbial Technology

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์

ปริญญาโท

Faculty of Science


 

Music Therapy

ดนตรีบำบัด

ปริญญาโท

 

Nanoscience and Technology

วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี

ปริญญาโท

Graduate School

Operative Dentistry

ทันตกรรมหัตถการ

ปริญญาโท

Faculty of Dentistry

Oral Biology

ชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาโท

Faculty of Dentistry

Petrochemical Technology

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

ปริญญาโท

The Petroleum and Petrochemical College

Petroleum and Energy Technology

เทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงาน

ปริญญาโท

The Petroleum and Petrochemical College (PPC)


 

Petroleum Geoscience

ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

ปริญญาโท

Faculty of Science

Pharmaceutical Care

การบริบาลทางเภสัชกรรม

ปริญญาโท

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Pharmaceutical Sciences and Technology

เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาโท

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Pharmacology and Toxicology

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ปริญญาโท

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Polymer Science

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ปริญญาโท

The Petroleum and Petrochemical College (PPC)

Public Health

สาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาโท

College of Public Health Sciences (CPHS)

Public Health Sciences

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ปริญญาโท

College of Public Health Sciences (CPHS)

Railway Vehicles and Infrastructure Engineering (RVIE)

ปริญญาโท

Faculty of Engineering

Science in Pharmacy Program in Industrial Pharmacy

เภสัชกรรมอุตสาหการ

ปริญญาโท

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Social and Administrative Pharmacy

เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

ปริญญาโท

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Southeast Asian Studies

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ปริญญาโท

Graduate School

Strategic Communication Management

การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ปริญญาโท

Faculty of Communication Arts

Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ปริญญาโท

Faculty of Education

Thai Studies

ไทยศึกษา

ปริญญาโท

Faculty of Arts

Urban Strategies

ยุทธศาสตร์เมือง

ปริญญาโท

Faculty of Architecture

Veterinary Science and Technology

วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี

ปริญญาโท

Faculty of Veterinary Science

Biomedical Sciences and Biotechnology

ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี

ปริญญาเอก

Faculty of Medicine

Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา

ปริญญาเอก

Faculty of Engineering

Clinical Sciences

เวชศาสตร์คลินิก

ปริญญาเอก

Faculty of Medicine

Computer Science and Information Technology (CSIT)

วิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาเอก

Faculty of Science

Dental Public Health

ทันตสาธารณสุข

ปริญญาเอก

Faculty of Dentistry

Economics

เศรษฐศาสตร์

ปริญญาเอก

Faculty of Economics

Educational System Management Leadership

ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา

ปริญญาเอก

Faculty of Education

English as an International Language (EIL)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

ปริญญาเอก

Graduate School

Environment, Development and Sustainability (EDS)

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน

ปริญญาเอก

Graduate School

European Studies (MAEUS)

ยุโรปศึกษา

ปริญญาเอก

Graduate School

Finance

ปริญญาเอก

Chulalongkorn Business School

Finance and Marketing (Sasin Ph.D. Program)

ปริญญาเอก

Sasin School of Management

Food and Nutrition

อาหารและโภชนาการ

ปริญญาเอก

Faculty of Allied Health Sciences

Georesources and Petroleum Engineering (PHDGPE)

ปริญญาเอก

Faculty of Engineering

Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)

การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก

Graduate School

Information Studies (LibSci)

สารสนเทศศึกษา

ปริญญาเอก

Faculty of Arts

Information Technology in Business

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาเอก

Chulalongkorn Business School

International Development Studies

การพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาเอก

Faculty of Political Science

Logistics and Supply Chain Management (LSM)

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (นานาชาติ)

ปริญญาเอก

Graduate School

Management

ปริญญาเอก

Chulalongkorn Business School

Marketing

ปริญญาเอก

Chulalongkorn Business School

Medical Microbiology

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

ปริญญาเอก

Graduate School

Medical Sciences

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปริญญาเอก

Faculty of Medicine

Microbiology and Microbial Technology

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาเอก

Faculty of Science

Nanoscience and Technology

วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี Doctoral Graduate School

ปริญญาเอก

Graduate School

Nursing Science

พยาบาลศาสตร์

ปริญญาเอก

Faculty of Nursing

Oral Biology

ชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาเอก

Faculty of Dentistry

Orthodontics

ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาเอก

Faculty of Dentistry

Petrochemical Technology

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Petrochemical Technology

Pharmaceutical Care

การบริบาลทางเภสัชกรรม

ปริญญาเอก

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Pharmaceutical Sciences and Technology Program (PST)

เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาเอก

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Pharmacology and Toxicology

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ปริญญาเอก

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Philosophy Program in Industrial Pharmacy

เภสัชกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Polymer Science

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ปริญญาเอก

The Petroleum and Petrochemical College (PPC)

Public Health

สาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาเอก

College of Public Health Sciences (CPHS)

Public Health Sciences

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ปริญญาเอก

College of Public Health Sciences (CPHS)

Social and Administrative Pharmacy

เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

ปริญญาเอก

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Thai Studies

ไทยศึกษา

ปริญญาเอก

Faculty of Arts

Veterinary Science and Technology

วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี

ปริญญาเอก

Faculty of Veterinary Science 

จุฬาอินเตอร์ เปิดสอนระดับไหน?

 

จุฬาอินเตอร์ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาหลากหลายทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ สามารถดูได้จากหัวข้อของสาขาที่เปิดสอนด้านบน

 


 

จุฬาอินเตอร์ ค่าเทอม เท่าไร?

อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตสำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาลัยและสนใจในหลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็คือค่าเล่าเรียน ประมาณเท่าไร โดยค่าเล่าเรียนนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขา ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างสาขายอดฮิตสำหรับจุฬาอินเตอร์ ดังนี้

 • เศรษฐศาสตร์ (EBA CU) ≈ 105,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
 • นิเทศ (CommArts)  ≈ 95,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
 • จิตวิทยา (JIPP) 145,500 ต่อภาคการศึกษา
 • อักษร (BALAC) 84,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
 • บริหารธุรกิจ (BBA CU) ≈ 87,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

 

จุฬาอินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

ข้อมูลสำคัญที่คนเตรียมสอบเข้ามหาลัยในหลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์ ก็คือคะแนนที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน เนื่องจากจุฬาภาคอินเตอร์มีเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้คะแนนที่ทางสถาบันกำหนดไว้ในเงื่อนไขของการรับสมัคร คือ การใช้คะแนน IELTS เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และบางสาขาอาจต้องการคะแนน SAT เพิ่มด้วย ทั้งนี้ยังมีคะแนน CU-TEP ที่ทางสถาบันจุฬาลงกรณ์เป็นผู้จัดสอนขึ้น ที่สามารถใช้ในการสมัครเข้าจุฬาภาคอินเตอร์ได้ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่จุฬารองรับ เช่น TOFEL เป็นต้น

นอกจากนี้ก็จะมีการกำหนดพวกเกณฑ์เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขา ทั้งนี้ควรศึกษาจากประกาศการรับสมัครในแต่ละครั้ง เพราะเกณฑ์ขั้นต่ำมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีที่เปิดรับสมัคร

 

เกณฑ์การใช้ะคะแนน IELTS 

เบื้องต้นจะขอพูดถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของสาขายอดนิยมในจุฬาอินเตอร์

 • เศรษฐศาสตร์ (EBA CU) IELTS ขั้นต่ำ 6.0
 • อักษรศาสตร์ (BALAC) IELTS ขั้นต่ำ 7.0
 • บริหารธุรกิจ (BBA CU) IELTS ขั้นต่ำ 6.5
 • จิตวิทยา (JIPP) IELTS ขั้นต่ำ 6.5
 • วิศวกรรมศาสตร์  (ISE) IELTS ขั้นต่ำ 6.0 

จุฬาอินเตอร์ รับสมัครผ่าน TCAS ไหม? 

ในส่วนของการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หากเป็นระดับปริญญาตรี หลายสาขาจุฬาภาคอินเตอร์ยังคงรับสมัครผ่านระบบ TCAS ส่วนมากรับในรอบ Portfolio โดยทางจุฬาภาคอินเตอร์ มักจะกำหนดเอาไว้ให้เป็นรอบ Early Admission 

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับจุฬาอินเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนต่อจุฬาอินเตอร์ หากต้องการข้อมูลเชิงลึกแนะนำให้ศึกษาที่เว็บไซต์ของสาขานั้นๆ ในเว็บทางการของจุฬาลงกรณ์โดยตรง จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่า ที่นี่ https://www.chula.ac.th/academics/programs/international-programs/ 

 

 

 

✅ อยากเรียนภาคอินเตอร์ ม.ดัง

✅ อยากเข้าคณะในฝัน

✅ อยากเรียนอินเตอร์

✅ ต้องมีคะแนน IELTS SAT ติดไว้

✅ อยากติว IELTS SAT ออนไลน์ แนะนำคอร์สครูเจี๊ยบ ครูนก ครูเบียร์

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • คอร์ส SAT จัดครบทั้ง Verbal และ Math
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย https://www.opendurian.com/ielts_fullcourse/

โดย Wowprae.m
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ส่องคะแนน IELTS SAT เข้ามหาลัยชั้นนำภาคอินเตอร์
ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ รวมทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่นี่
TCAS67 : แชร์ข้อมูลการรับสมัครจุฬาอินเตอร์ สำหรับคนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 67
ไขข้อสงสัย Early admission คืออะไรในจุฬาอินเตอร์ และสมัครผ่าน TCAS หรือไม่
รู้จัก JIPP CU จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา หลักสูตรปริญญา 2 ใบ พร้อมแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย
Q&A จุฬาอินเตอร์ เข้ายากไหม ตอบทุกคำถามที่นี่
รู้จัก INDA CU สถาปัตย์อินเตอร์ คณะฮิตติดเทรนด์
เจาะลึก ISE CU วิศวะ อินเตอร์ จุฬาฯ
สถาปัตย์จุฬา แนะข้อมูลสอบเข้าเน้นๆ
แนะแนว BAScii CU นวัตกรรมบูรณาการ จุฬา สาขามาแรง หางานทำง่ายกว่าที่คิด
ไขข้อสงสัย BALAC CU เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำไมใครๆ ก็อยากเป็นเด็กอักษร จุฬา
BBA CU หรือ BBA TU ? ตอบคำถามที่อยากรู้ที่นี่
ตอบทุกข้อสงสัย EBA CU เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา
สินค้าที่เกี่ยวข้อง