รวมข้อมูล BBA 5 สถาบันยอดนิยม

รวมข้อมูล BBA 5 สถาบันยอดนิยม

BBA ถือเป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ย่อมาจาก Bachelor of Business Administration ซึ่งก็คือบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีเปิดสอนในหลายๆ สถาบัน และยังเป็นคณะยอดนิยมของคนที่สนใจเรียนต่อหลายๆ คน เนื่องจากสามารถต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อย่างหลากหลาย โดยในครั้งนี้จะเป็นการรวมข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจ 5 สถาบันยอดนิยม ที่มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

รวมข้อมูล BBA 5 สถาบันยอดนิยม

 

BBA จุฬาลงกรณ์

BBA ธรรมศาสตร์

BBA มหิดล

BBA เกษตรศาสตร์

BBA ศิลปากร


 

 

 


 

 

1.BBA CU (บริหาร จุฬา)

 

BBA CU ถือเป็นคณะยอดนิยมอันดับต้นๆ ที่เป็นเป้าหมายของผู้ที่สนใจเรียนต่อบริหารธุรกิจ เนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) มีวัตถุประสงค์หลักคือให้นักศึกษาทำความเข้าใจเรื่องพัฒนาการค้าและความหลากหลายของวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการบัญชี สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อใน BBA CU จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น IELTS อย่างน้อย 6.5 
 • ต้องมีคะแนน CU-AAT (Math Section และ Verbal Section) ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1200 หรือ SAT (Math และ Evidence-Based Reading and Writing) ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1270 
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์

 


 

 

2.BBA TU (บริหาร ธรรมศาสตร์)

 

BBA TU อีกหนึ่งความนิยมของคนที่สนใจเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ เนื้อหาจะเน้นหนัก 3 สาขา ได้แก่ การบัญชี การเงิน และการตลาด สอนโดยอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย อาจารย์รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และอาจารย์พิเศษจากแวดวงธุรกิจ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อใน BBA TU จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น IELTS อย่างน้อย 6.0 
 • ต้องมีคะแนน SAT ดังนี้ 

 

 • SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 
 • SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 460 
 • SAT (Math + Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1200 

 

 • ต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์และการเขียน Eassay ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน
 • การได้รับพิจารณาเพื่อศึกษาต่อ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน Top X (X คือจำนวนคนที่รับเข้าศึกษาในปีนี้) เช่น ปีนั้นรับ 20 คนก็ต้องได้คะแนนสูงเป็น Top 20 ส่วนการคิดคะแนน จะคิดตามสัดส่วนคือ

 

 • SAT (Math) คิดเป็นสัดส่วน 45% 
 • SAT (Evidence-Based Reading and Writing) คิดเป็นสัดส่วน 45% 
 • SAT (Math + Evidence-Based Reading and Writing) คิดเป็นสัดส่วน 90%

 


 

 

3.BBA MUIC (บริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล)

 

BBA MUIC เปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการยอมรับในระดับสากล ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ AACSB โปรแกรมการเรียนการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การเรียนรู้จากธุรกิจจริง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การบรรยายเชิงโต้ตอบ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติในการเขียนและการพูด 

 

หลังเรียนจบนักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับทำงานจริงในแวดวงธุรกิจระดับสากล อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ผู้บริหาร และศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อใน BBA MUIC จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้


 

 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น IELTS อย่างน้อย 6.0 
 • ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 
 • เป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนของทางสถาบัน
 • ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ หากไม่สามารถมาได้ถือว่าสละสิทธิ์ หากมาสอบสัมภาษณ์แล้วคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเข้าศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ก่อน

 


 

 

4.BBA KU (บริหาร เกษตรศาสตร์)

 

BBA KU มีเป้าหมายหลักในการเรียนการสอนคือให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรม นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อบูรณาการวิชาชีพในการบริหารธุรกิจ เหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อใน BBA KU จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

 • ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น IELTS อย่างน้อย 5.5 
 • หากมีคะแนน SAT (Math + Evidence-Based Reading and Writing) 1200 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การได้รับพิจารณาเพื่อศึกษาต่อ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาจาก GPAX, ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS และการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

4.BBA SUIC (บริหาร วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร)

 

BBA SUIC มีชื่อหลักสูตรชื่อว่าบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา จุดเด่นคือการเป็นหลักสูตรสองปริญญาโดยร่วมกับ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส เป็นสถาบันใจกลางกรุงปารีสและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักศึกษาของหลักสูตรนี้จะได้ไปศึกษาที่ Paris School of Business เป็นเวลา 7 เดือนในช่วงปีการศึกษาที่ 3 เพื่อเรียนรู้เรื่อง luxury brands สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อใน BBA SUIC จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น IELTS อย่างน้อย 5.5 
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์


 

สรุปเกณฑ์คะแนน IELTS สำหรับสมัครบริหารธุรกิจ 5 สถาบัน

 

สถาบัน

เกณฑ์ IELTS ขั้นต่ำ

จุฬาลงกรณ์

6.5

ธรรมศาสตร์

6.0

มหิดล

6.0

เกษตรศาสตร์

5.5

ศิลปากร

5.5

 


เรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง