ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ รวมทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่นี่

ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ รวมทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่นี่

ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ อีกหนึ่งคำสำคัญ ที่น้องๆ ม.ปลาย และกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยต้องการศึกษาข้อมูลเอาไว้ ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะเด็กอินเตอร์ที่เรียนหลักสูตรนานาชาติมาตลอด รวมถึงกลุ่มเด็กที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดการทำงานและต้องการเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ เองก็ถือเป็นหลักสูตรที่รองรับในส่วนนั้น ว่าแต่จะมีคณะอะไร และต้องใช้คะแนนอะไรบ้างในการสมัคร รวมถึงค่าเทอม และข้อมูลอื่นๆ รวมมาให้แล้วที่นี่

ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ รวมทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่นี่

 

ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะอะไรบ้างที่เปิดสอน

 

ข้อมูลที่หลายคนอยากรู้ก็คือธรรมศาสตร์ อินเตอร์มีคณะอะไรบ้าง ความจริงแล้วมีหลายคณะที่รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

 
 • นิติศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยโลกศึกษา
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 

 

ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง

 

ในเรื่องของการใช้คะแนนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อนั้น แตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะและสาขา ดังนี้

 

นิติศาสตร์ อินเตอร์ มธ (LLB)

 

ในการเรียนต่อธรรมศาสตร์ อินเตอร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 61 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ
 

และใช้คะแนน SAT คือต้องมี SAT (EBRW) อย่างน้อย 550 คะแนน SAT (Math) ไม่กำหนดขั้นต่ำ แต่คะแนนรวม SAT (Math + EBRW) จะต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน

 

 

พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (BBA)

 

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มีหลักสูตรนานาชาติรองรับประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ การบัญชี, การเงิน และการตลาด ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 80 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ
 

และใช้คะแนน SAT คือต้องมี SAT (EBRW) อย่างน้อย 460 คะแนน SAT (Math)  อย่างน้อย 600 คะแนน และคะแนนรวม SAT (Math + EBRW) จะต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน ทั้งนี้สามารถใช้ GSAT แทน SAT ได้

 

เศรษฐศาสตร์ (BE)

 

การสมัครเรียนต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรหนึ่งในหมวดหมู่ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษและคะแนนคณิตศาสตร์ โดยคะแนนภาษาอังกฤษ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 80 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.5 คะแนน หรือ
 • SAT (EBRW) อย่างน้อย 450 คะแนน 
 

ส่วนคะแนนคณิตศาสตร์ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • SAT (Math) อย่างน้อย 650 คะแนน
 • GSAT (Math) อย่างน้อย 650 คะแนน
 

 

วารสารศาสตร์ (BJM)

 

คณะวารสารศาสตร์ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับในสาขาสื่อศึกษา (BJM) ในการสมัครเรียนต่อ จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 550 คะแนน 
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.5 คะแนน หรือ
 • SAT (EBRW) อย่างน้อย 450 คะแนน 
 

ศิลปศาสตร์ 

 

คณะศิลปศาสตร์ ในธรรมศาสตร์อินเตอร์ หลักสูตรที่รองรับ ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) การใช้คะแนนแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

BAS

 
 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 70 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.5 คะแนน หรือ
 • SAT (EBRW) อย่างน้อย 400 คะแนน 
 

BEC

 
 • TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 70 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.5 คะแนน หรือ
 • SAT (EBRW) อย่างน้อย 400 คะแนน 
 

 

วิศวกรรมศาสตร์ (TEP-TEPE)

 

ในการสมัครเรียนต่อธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร TEPE-TEP จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษและคะแนนอื่นๆ โดยคะแนนภาษาอังกฤษ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 61 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน 
 

ส่วนคะแนนอื่น เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • SAT (Math) อย่างน้อย 620 คะแนน และ SAT (EBRW) อย่างน้อย 400 คะแนน หรือ
 • IB Diploma/ IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้วยคะแนน Mathematics และ Physics ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน หรือ
 • ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน และ Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน หรือ
 • GCE " A " Level Mathematics and Physics ไม่น้อยกว่า C หรือ
 • GED Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน หรือ
 • GSAT Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน and Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ
 • PAT 1 ไม่น้อยกว่า 90 หรือ
 • PAT 2 ไม่น้อยกว่า 90 หรือ
 • PAT 3 ไม่น้อยกว่า 90
 

รัฐศาสตร์ (BIR)

 

ในการสมัครเรียนต่อธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะรัฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 61 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ
 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (UDDI)

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรในธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ในสาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Design and Development - UDDI) ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 61 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ
 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM)

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันที่รองรับการเรียนการสอนในธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ซึ่งสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ประกอบไปด้วย 

 • หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือดและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรจักษุแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 

โดยแต่ละหลักสูตรก็ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 79 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.5 คะแนน หรือ
 

หลักสูตรเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือดและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรจักษุแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) อย่างน้อย 61 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ
 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC)

 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เป็นสถาบันที่รองรับการเรียนการสอนในธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ซึ่งสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขาประกอบด้วย สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ คือ 

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ 
 • SAT (EBRW) อย่างน้อย 400 คะแนน (สาขาวิชาไทยศึกษาไม่รับ)
 

วิทยาลัยนวัตกรรม (CITU)

 

วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่รองรับการเรียนการสอนในธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ซึ่งสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ คือ 

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61 คะแนน
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (PPE)

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่รองรับการเรียนการสอนในธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ซึ่งสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ คือ 

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ 
 

วิทยาลัยโลกศึกษา (GSSE)

 

วิทยาลัยโลกศึกษา เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่รองรับการเรียนการสอนในธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ซึ่งสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ คือ 

 • TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61 คะแนน
 • IELTS (Academic) อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ 
 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

 

อีกหนึ่งสถาบันที่รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ จัดอยู่ในหมวดของธรรมศาสตร์ อินเตอร์ สาขาที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คะแนนที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ คือ ต้องเลือกประเภทการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง

 • เลือกสอบตรงก็ใช้แค่คะแนนสอบอย่างเดียว
 • เลือกใช้คะแนนมาตรฐานสากล (Submission of Standardized Test Scores) เช่น SATI, SATII, GCE A-Level, IB, ACT, NCEA และอื่นๆ
 • เลือกใช้คะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ GAT/PAT (Submission of GAT – PAT Scores)
 • เลือกใช้คะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามัญ (Submission of Common 9 Subjects Scores)
 • เลือกใช้คะแนน GED (Submission of GED)
 

ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ เรียนที่ไหน

 

การเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศาสตร์ อินเตอร์ จะเรียน 2 แห่งคือท่าพระจันทร์กับรังสิต แล้วแต่คณะและสถาบัน หากเป็นวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ วิทยาลัยนวัตกรรม นิติศาสตร์อินเตอร์  พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีอินเตอร์ (BBA) เศรษฐศาสตร์อินเตอร์ (BE) รัฐศาสตร์อินเตอร์ (BIR) ศิลปศาสตร์อินเตอร์ (BAS) จะเรียนที่ท่าพระจันทร์ 

 

ส่วนวิทยาลัยโลกศึกษา (GSSE) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM) วารสารศาสตร์อินเตอร์ (BJM) วิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ (TEPE-TEP) สถาปัตยกรรมศาสตร์อินเตอร์ และศิลปศาสตร์อินเตอร์ (BEC) จะเรียนที่รังสิต

 

ตารางสรุปคณะในหลักสูตรธรรมศาสตร์อินเตอร์คะแนนที่ใช้และสถานที่เรียน

 
 

คณะ/สาขา

คะแนนที่ใช้

สถานที่เรียน

TU-GET (PBT)

TU-GET (CBT)

IELTS

SAT (EBRW)

SAT (Math)

SAT
(Total)

รังสิต

ท่าพระจันทร์

LLB

500

61

6.0

550

ไม่มีขั้นต่ำ

1200

 

BBA

550

80

6.0

460

600

1200

 

BE

550

80

6.5

450

650

ไม่มีขั้นต่ำ

 

BJM

550

ไม่ระบุ

6.5

450

ไม่ใช้

ไม่มีขั้นต่ำ

 

BAS

550

70

6.5

400

ไม่ใช้

ไม่มีขั้นต่ำ

 

BEC

ไม่ระบุ

70

6.5

400

ไม่ใช้

ไม่มีขั้นต่ำ

 

TEPE-TEP

500

61

6.0

400

620

ไม่มีขั้นต่ำ

 

BIR

500

61

6.0

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

UDDI

500

61

6.0

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

CICM

550

79

6.5

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

500

61

6.0

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

PBIC

500

ไม่ระบุ

6.0

400

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

CITU

500

61

6.0

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

PPE

500

ไม่ระบุ

6.0

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

GSSE

500

61

6.0

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

 

SIIT

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

400

620

ไม่มีขั้นต่ำ

 
 
ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ซึ่งมีหลากหลายคณะและสาขาให้เลือกเรียน บางสาขามีจุดเด่นในเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนและทุนต่างๆ ซึ่งเป็นรายละเอียดของแต่ละคณะและสาขา แนะนำให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง