TCAS67 : แชร์ข้อมูลการรับสมัครจุฬาอินเตอร์ สำหรับคนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 67

TCAS67 : แชร์ข้อมูลการรับสมัครจุฬาอินเตอร์ สำหรับคนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 67

ข้อมูล TCAS67 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลการรับสมัครของจุฬาอินเตอร์ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ปีนี้ได้มีกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้ว และทยอยประกาศเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำออกมาอย่างต่อเนื่อง น้องคนไหนยังไม่ได้เตรียมเอกสาร เช็คด่วนเลยว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

เกณฑ์คะแนนอื่นๆ


TCAS67 : แชร์ข้อมูลการรับสมัครจุฬาอินเตอร์
สำหรับคนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 67

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครจุฬาอินเตอร์

 

ข้อมูลสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย 67 ในหลักสูตรจุฬาอินเตอร์ ส่วนของเอกสารที่ต้องใช้หลักๆ มีดังนี้

 

  • ใบสมัคร
  • Portfolio
  • เอกสารจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • ใบคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP IELTS หรือ TOEFL
  • ใบคะแนนวิชาอื่นๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ 

 

 

จุฬาอินเตอร์ 67 กำหนดการรับสมัคร

 

ในการสมัครเข้าศึกษาต่อจุฬาอินเตอร์ 67 ข้อมูลกำหนดการสำหรับ TCAS67 ปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติมีกำหนดการรับสมัครช่วงวันที่ 27 พ.ย.- 21 ธ.ค. 2023 เป็นรอบ Early Admission และรอบถัดไปเป็นรอบ Admission จะเปิดรับช่วงวันที่ 21 ก.พ.- 27 มี.ค. 2024 ทั้งนี้ก่อนถึงวันรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย น้องๆ สามารถเข้าไปลงทะเบียน TCAS67 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2023 

 

กิจกรรมการรับสมัคร

Early Admission

Admission

ลงทะเบียน TCAS67

28 ต.ค. 2023

รับสมัคร

27 พ.ย.- 21 ธ.ค. 2023

21 ก.พ.- 27 มี.ค. 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

9 ม.ค. 2024

4 เม.ย.2024

สอบสัมภาษณ์

12-15 ม.ค. 2024

9-12 เม.ย.2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

19-22 ม.ค. 2024

19 เม.ย. 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2 ก.พ. 2024

30 เม.ย. 2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน

20 ก.พ. 2024

20 พ.ค. 2024

 

ทั้งนี้สำหรับคนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย 67 เพื่อศึกษาต่อจุฬาอินเตอร์ ควรเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่รอบแรกหรือรอบ Early Admission เนื่องจากเป็นรอบแรกที่ยังมีรอบที่ 2 สำรองอยู่ แต่ถ้าหากไม่ได้เริ่มเตรียมตัวยื่นรอบแรก แล้วไปยื่นรอบ 2 รอบเดียว โอกาสจะลดน้อยลง 

 

จุฬาอินเตอร์ 67 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

 

ในการสมัครเรียนต่อหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์หลักสูตรนานาชาติ จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษร่วมด้วย สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นรอบของ TCAS67 จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการยื่นสมัครจุฬาอินเตอร์ 67 ดังนี้

 

หลักสูตร

IELTS

CUTEP

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ (ChPE)

6.0

80

วิศวกรรมศาสตร์
5 สาขาวิชา (ISE)

6.0

80

อักษรศาสตร์ (BALAC)

7.0

90

วิทยาศาสตร์ 

สาขาเคมีประยุกต์ (BSAC)

6.0

80

วิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BBTech)

6.0

80

รัฐศาสตร์ (PGS)

6.5

-

สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)

6.0

80

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe) 

6.0

80

บริหารธุรกิจ (BBA)

6.5

101

นิเทศศาสตร์ (CommArts)

6.5

88

เศรษฐศาสตร์ (EBA)

6.5

79

จิตวิทยา (JIPP)

6.5

104

นวัตกรรมบูรณาการ (BAScii)

6.5

100

นิติศาสตร์ (LLBel)

6.5

88

คะแนนภาษาอังกฤษข้างต้น ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่นอกจากนี้ยังมีบางคณะต้องใช้คะแนนอังกฤษข้างต้นร่วมกับคะแนนอังกฤษอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

 

  • อักษรศาสตร์ (BALAC) นอกจากใช้ IELTS หรือ CU-TEP แล้วต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ CU-AAT (Verbal) 480+ หรือ SAT (EBRW) 480+ หรือ ACT (English and Reading) 34+ ประกอบด้วย
  • รัฐศาสตร์ (PGS) นอกจากใช้ IELTS แล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษ SAT (EBRW และ Math) 1200+ หรือ SAT (EBRW) 500+ หรือ CU-AAT (Verbal) 500+ หรือ CU-AAT (Verbal และ Math) 1200+

 

 

จุฬาอินเตอร์ 67 เกณฑ์คะแนนอื่นๆ 

 

นอกจากเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาษาอังกฤษแล้ว บางคณะอาจมีการพิจารณาคะแนนวิชาอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีทักษะตรงตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณะนั้นๆ 

 

จุฬาอินเตอร์ 67 เกณฑ์คะแนนคณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 

 

มีหลายคณะในจุฬาอินเตอร์ ที่พิจารณาคะแนนวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วย ดังนี้

 

หลักสูตร

SAT (Math)

SAT
(EBRW และ Math)

CU-AAT (Math)

CU-AAT (Verbal และ Math) 

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ (ChPE)

620+

-

480+

-

วิศวกรรมศาสตร์
5 สาขาวิชา (ISE)

620+

-

480+

-

วิทยาศาสตร์ 

สาขาเคมีประยุกต์ (BSAC)

490+

-

450+

-

วิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BBTech)

550+

-

450+

-

สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)

570+

-

550+

-

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe) 

490+

-

450+

-

บริหารธุรกิจ (BBA)

-

1270+

-

1200+

นิเทศศาสตร์ (CommArts)

600+

-

580+

-

เศรษฐศาสตร์ (EBA)

650+

-

600+

-

จิตวิทยา (JIPP)

-

1100+

-

1030+

นวัตกรรมบูรณาการ (BAScii)

640+

-

620+

-

นิติศาสตร์ (LLBel)

-

1200+

-

-

 

คะแนนคณิตศาสตร์ข้างต้น ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนนิติศาสตร์ (LLBel) นอกจากพิจารณา SAT (EBRW และ Math) ยังพิจารณาเฉพาะส่วนของ SAT (EBRW) ด้วย ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

 

 

 

จุฬาอินเตอร์ 67 เกณฑ์คะแนนวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ

 

บางคณะในจุฬาอินเตอร์ มีการพิจารณาคะแนนวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย ดังนี้

 

หลักสูตร

CU-ATS

A Level Psysics & Chemistry

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ (ChPE)

800+

B+

วิศวกรรมศาสตร์
5 สาขาวิชา (ISE)

800+

B+

วิทยาศาสตร์ 

สาขาเคมีประยุกต์ (BSAC)

380+ (เฉพาะเคมี)

-

 

จุฬาอินเตอร์ 67 เกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำ

 

แม้ว่าหลายคณะในจุฬาอินเตอร์จะไม่ระบุเกรดหรือ GPAX ขั้นต่ำ แต่พบว่ามี 2 คณะที่พิจารณาร่วมด้วย โดยเกณฑ์ใน TCAS67 คือ ผู้ที่จะสมัครเศรษฐศาสตร์ (EBA) ต้องมี GPAX 2.75+ และรัฐศาสตร์ (PGS) ต้องมี GPAX 3.00+

 

จุฬาอินเตอร์ 67 เกณฑ์คะแนนอื่นๆ

 

นอกจากคะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนคณิตศาสตร์ คะแนนวิทยาศาสตร์ และเกรดเฉลี่ย ยังมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA) ที่ต้องการคะแนนทักษะการออกแบบ (CU-TAD) เพิ่มเติม โดยผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50%

 

เรื่องต้องรู้สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจุฬาอินเตอร์รอบ TCAS67 คือบางคณะอาจกำหนดคะแนนขั้นต่ำรอบ Early Admission และรอบ Admission แตกต่างกัน

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลการรับสมัครในปี TCAS67 สำหรับจุฬาอินเตอร์ เพื่อให้คนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เตรียมตัวให้เหมาะสมกับคณะที่ตัวเองต้องการ สำคัญมากคือคะแนนภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้ทุกหลักสูตรในจุฬาอินเตอร์ เป็นส่วนที่ควรเก็บคะแนนสอบก่อนคะแนนอื่นๆ 

 

 

เรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

 

คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง

เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given

วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด

ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!

ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-3920053

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง