รู้จัก PBIC TU เรียนอะไร หางานง่ายไหม พร้อมเกณฑ์การสมัคร

รู้จัก PBIC TU เรียนอะไร หางานง่ายไหม พร้อมเกณฑ์การสมัคร

บทความนี้จะมาแนะนำสถาบันวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ หรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อ PBIC สถาบันนานาชาติในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เด็กกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยสงสัยอยู่ว่าที่นี่เรียนเกี่ยวกับอะไร ครั้งนี้ทางบทความก็เลยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจแบบครบเครื่อง

PBIC TU เรียนเกี่ยวกับอะไร?

PBIC TU เรียนที่ไหน?

เรียน PBIC TU จบไปทำงานอะไร

การสมัครเรียน PBIC TU

 รู้จัก PBIC TU เรียนอะไร หางานง่ายไหม พร้อมเกณฑ์การสมัคร

 

 

PBIC TU เรียนเกี่ยวกับอะไร?

 

PBIC TU มีการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ ทั้งทางด้านสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วย 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาไทยศึกษาและสาขาวิชาจีนศึกษา โดยเนื้อหาการสอนจะเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 สาขาวิชา 

 

โดยสาขาวิชาจีนศึกษา ทางสถาบัน PBIC TU ได้มีการร่วมมือกับ School of International Studies มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในด้านการร่วมพัฒนาหลักสูตร และแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งยังมีความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยฟู่ตั่น มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ และมหาวิทยาลัยซานตง นอกจากนี้สาขาวิชาจีนศึกษามีเนื้อหาหลักสูตรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 

 

PBIC TU เรียนที่ไหน?

 

นักศึกษาคณะ PBIC TU หรือวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องเรียนที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์ 

 

เรียน PBIC TU จบไปทำงานอะไร

 

PBIC TU เรียนเกี่ยวกับด้านสังคมเป็นหลัก ทั้งบทบาทพลเมือง ระบบสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ ทำให้งานหลังเรียนจบ คืองานที่เกี่ยวกับการจัดการในสังคม ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรเอกชนและรัฐบาล ยกตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ PBIC TU เช่น 

 

 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ความรู้ด้านไทยและอาเซียนศึกษาหรือจีนศึกษาหรืออินเดียศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน   
 2. พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน สิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 3. ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน (สำหรับคนเรียนจบสาขาวิช่จีนศึกษา) และครู/อาจารย์สอนไทยและอาเซียนศึกษา ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ อาเซียน   
 4. นักแปล ล่าม นักเขียน คอลัมนิสต์ 

 

การสมัครเรียน PBIC TU

 

ทางสถาบันวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน ดังนี้

 

 • รอบ Inter Portfolio 1 
 • รอบ Inter Portfolio 2 
 • รอบ Inter Program Admission 1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร PBIC TU

 

โดยปกติแล้วทางคณะ PBIC TU จะไม่ได้พิจารณาผลการเรียน แต่จะพิจารณาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ PBIC TU ยอมรับ ได้แก่ 

 

 1. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.0 
 2. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 
 3. TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61คะแนน
 4. SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 5. GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
 6. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

 

โดยใน 6 การสอบนี้ ผู้สมัครต้องเลือกคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งในการยื่นสมัคร บางคนอาจจะสอบหลายอันแล้วเลือกอันที่คะแนนถึงเกณฑ์มายื่นสมัครได้ โดยคะแนนที่ทางสถาบันยอมรับจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

สำหรับผู้สมัครรอบ Inter Program Admission 1 หากคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 

 1. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 4.5 
 2. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
 3. TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน

 

แล้วผู้สมัครนั้นผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน PBIC TU จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยจัดให้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนและต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร

 

 

สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาจีนศึกษาผู้สมัครที่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 (180 คะแนน) และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร หากผ่านการคัดเลือก จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนการเรียนที่จัดให้สำหรับผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 4 (180 คะแนน)

 

ส่วนผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 4 (180 คะแนน) หากผ่านการคัดเลือกวิทยาลัยจะจัดสอบวัดระดับภาษาจีน โดยผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ 65% ขึ้นไป จะได้เรียนต่อในแผนเดียวกับผู้สมัครที่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 (180 คะแนน) 

 

ส่วนผู้มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนน้อยกว่า 65% จะต้องเรียนตามแผนการเรียนสำหรับผู้ต้องเรียนภาษาจีนระดับเข้มข้น และเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อนเปิดภาคเรียน ตามเงื่อนไขนี้

 

 • มีคะแนนสอบระหว่าง 0 - 40% ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนระดับ 1 และ ระดับ 2
 • มีคะแนนสอบระหว่าง 41 - 64% ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนระดับ 2

 

 

การคัดเลือกของ PBIC TU

 

รอบ Inter Portfolio 1 และ รอบ Inter Portfolio 2 พิจารณาจาก

 

 • แฟ้มผลงาน (Portfolio) 
 • ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TU-GET เป็นต้น
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

รอบ Inter Program Admission 1 พิจารณาจาก

 

 • ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TU-GET เป็นต้น
 • คะแนนสอบข้อเขียน (สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษาและไทยศึกษา)
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

ตารางสรุปสิ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเข้ารับการศึกษาในแต่ละรอบการสมัคร PBIC TU

 

รอบการสมัคร

Inter Portfolio

Inter Program Admission

คะแนนภาษาอังกฤษ

Portfolio

สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษาและไทยศึกษา

 

ตารางสรุปเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้สมัคร PBIC TU

 

IELTS

6.0

TU-GET

PBT

500

CBT

61

TOEFL

IBT

61

ITP, PBT

500

SAT ระบบใหม่ 

(Reading and Writing)

400

GSAT 

(Reading, Writing, and Language)

400


 

กล่าวโดยสรุป PBIC TU เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เรียนเกี่ยวกับระบบสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงระบบของสังคมอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดการในสังคมได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสมัครเรียนคะแนนภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับรอบ Inter Portfolio ก็คือ Portfolio ส่วนรอบ Inter Program Admission ไม่ต้องใช้ Portfolio แต่ต้องสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษาและไทยศึกษา

 


เรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง

เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given

วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด

ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!

ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-3920053

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง